Uprise u svoje poslovanje uspješno implementirao sustave upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013
Financiranje projekta putem poziva “Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)”
Operativni program konkurentnost i kohezija
EU zastava
EU strukturni i investicijski fondovi
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Uprise d.o.o. teži poslovnoj izvrsnosti što podrazumijeva unaprjeđenje sustava upravljanja i standardizaciju kvalitete pružene usluge pa je stoga cilj ovog projekta bio upravo implementacija sustava upravljanja kvalitetom i poslovnim procesima, i to:

 1. sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015
 2. sustava upravljanja informacijskom sigurnošću, ISO 27001:2013.

Sustav upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001 najraširenija je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom. Globalno je priznata metoda za uporabu sistemskog i procesnog pristupa čime se pospješuje poslovanje. Norma definira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom s ciljem da tvrtke svojim kupcima budu u mogućnosti ponuditi proizvode i usluge koji će biti u skladu s njihovim zahtjevima i s propisima koje definira pravni okvir u kojem djeluju. Svrha ove norme je povećanje učinkovitosti poduzeća kroz primjenu procesnog pristupa. Njezina prednost je osiguravanje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definiranjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa te definiranjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava povjerenje kupaca u isporučenu uslugu programskih rješenja te vodi boljem pozicioniranju na tržištu. ISO 9001 obuhvaća osnovne procesa unutar poduzeća (prodaja, razvoj, nabava, pružanje usluga, poboljšavanje itd.), osiguravajući kroz sljedeće radnje da su ovi procesi vođeni u nadziranim uvjetima:

 • opisivanje procesa (ulazne i izlazne vrijednosti, tijek procesa, odgovornosti, zahtjevi za proces)
 • postavljanje mjerljivih ciljeva procesa na temelju usporedivih podataka i informacija
 • mjerenje i nadzor procesa preko ključnih pokazatelja izvedbe procesa
 • analiziranje podataka i izvještavanje o uspješnosti procesa
 • poboljšavanje procesa – upotreba PDCA kruga
 • istraživanje nesukladnosti i implementacija popravnih radnji.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001 pruža sistematičan pristup upravljanju osjetljivim informacijama kako bi ih zaštitio, a obuhvaća procese, informacijsku imovinu i zaposlenike. Sustav upravljanja sigurnošću informacija je isto tako i sredstvo pomoću kojeg viši menadžment organizacije prati i nadzire sigurnost informacijskih sustava organizacije, svodeći poslovni rizik na minimum i osiguravajući da sigurnosni zahtjevi poslovanja ispunjavaju korporacijske, klijentove i pravne obveze. ISO 27001 je usredotočen na zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti podataka u tvrtki. To se postiže prepoznavanjem potencijalnih problema koji se mogu dogoditi podacima (tj. procjena rizika), te definiranjem što treba poduzeti da se takvi problemi spriječe (tj. tretman ili obrada rizika). Neke od važnijih značajki sustava su:

 • Usklađenost sigurnosnih mjera s poslovnim ciljevima – odražava podršku uprave i daje jasan smjer IT stručnjacima pri konstruiranju sigurnosnih mehanizama koji će na primjeren način štititi ključne informacije
 • Upravljanje rizicima – operativni rizici povezani sa sigurnošću informacija su identificirani i u skladu s njima odabrane su tehničke kontrole koje ih smanjuju na prihvatljivu razinu.
 • Optimiziranje troškova vezanih uz informacijsku sigurnost – zbog jasno definiranih ciljeva i identificiranih rizika, sredstva koja se investiraju u informacijsku sigurnost poslovno su opravdana i optimalno utrošena
 • Mjerenje uspješnosti sustava – uspješnost sustava redovito se mjeri u skladu sa zadanim ciljevima i u slučaju odstupanja moguće je primijeniti korektivne akcije.

Kao sastavni dio razvojnih aktivnosti poduzeća, Uprise je sredstva dobivena od EU uložio u implementaciju, edukaciju za interne i vodeće auditore te u konačnici certificiranje sustava upravljanja prema zahtjevima spomenutih normi. Ciljne skupine projekta su tvrtka i njezini zaposlenici, a osim njih, značajne koristi će imati i poslovni partneri tvrtke.

Ukupna vrijednost projekta: 331.915,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU (70%): 225.436,66 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2020 - 01.02.2021

Kontakt osoba za više informacija: Dino Mileta, dino@uprise.hr

Šifra projekta: KK.03.2.1.14.0270.


Fizičari s PMF-a i Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s tvrtkom Uprise d.o.o. su proveli projektno istraživanje “Quantum RAO – dizajn optimizacijskog algoritma u quantum computing okruženju”
Financiranje projekta putem Poziva “Inovacijski vaučeri za MSP-ove”

O suradnji:

Projekt je osmišljen kao suradnja Uprise d.o.o. i vrhunskih stručnjaka iz područja kvantne fizike pri čemu je njihova uloga u samom projektu ključna budući da je njihov doprinos predviđen pri uspostavi matematičkih poveznica između postojećih klasičnih algoritama i razradi kvantnih modela čija bi matematička struktura unaprijedila postojeća rješenja.
Navedena suradnja stručnjaka Sveučilišta u Zagrebu i Uprise d.o.o. ostvarena je uz pomoć Europskog fonda za regionalni razvoj programa OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno konkretan poziv „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“ čiji je cilj upravo pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i stručnih tehničkih znanja.
Više informacija dostupno je na poveznici

O Projektu:

Osnovni cilj Quantum RAO projekta je istraživanje potencijala kvantnog računarstva u području elektroenergetskih proračuna, odnosno istraživanje mogućih kanala implementacije i dizajna optimizacijskog algoritma koji se trenutno koristi u područjima elektroenergetskih proračuna u quantum computing okruženju (kvantno računarstvo). Slijedom navedenoga projektne aktivnosti su provedene u tri faze.
U prvoj fazi je problem optimizacije (RAO) u elektroenergetskoj mreži sveden na dobro definirani matematički problem; dakle definirana je matematička formulacija problema za otklanjanje zagušenja u elektroenergskom sustavu u formi potrebnoj za implementaciju na kvantnom računalu.
U drugoj fazi projekta je istražena mogućnost korištenja trenutno dostupnih kvantnih algoritama za problem optimizacije elektro- energetskih mreža. Istražen je tzv. Harrow-Hassidimi-Lloyd (HHL) kvantni algoritam za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi (linearni sustav N jednadžbi s N nepoznanica). Uz HHL algoritam analizirani su i noviji algoritmi za rješavanje linearnog sustava: kvantni algoritmi na temelju adijabatskog kvantnog računanja i varijacijski hibridni kvantno-klasični algoritam. Nadalje, analiziran je kvantni Newton-Raphson algoritam koji se može koristiti u dvije svrhe. Prvo, za rješavanje nelinearnog sustava jednadžbi koje daju faze na čvorovima elektroenergetske mreže. Drugo, algoritam tog tipa ima potencijal za rješavanje same optimizacije jednom kad su faze na čvorovima izračunate. U konačnici, analizirali smo kvantne emulatore i njihov potencijal za optimizacijski dio problema (koji je manje zahtjevan konvencionalnim metodama).
U trećoj fazi projekta data je analiza i sinteza spoznatog u prve dvije faze projekta. Zaključeno je da kvantno računarstvo ima snažan potencijal za korištenje u problemu optimizacije u elektroenergetskoj mreži. Identicirani su kvantni algoritmi koji se mogu koristiti za rješavanje elektroenergetskog problema te su identicirane prednosti i mane pojedinog algoritma u odnosu na konvencionalan pristup rješavanju problema. Trenutno najbolja kvantna računala na svijetu nemaju dovoljno velik broj spregnutih q-bitova da bi se koristila u tu svrhu (danas je maksimum 53), međutim jedna od vodećih kompanija IBM je obećala proizvesti kvantno računalo sa 1000 q-bitova do 2023. godine, te kvantno računalo sa 1000000 q-bitova za 10 godina. Stoga se uporaba kvantnih računala u ovu svrhu čini kao realnost za nekoliko godina.

Ukupna vrijednost projekta: 108.000,00 kn

Iznos koji sufinancira EU (70%): 74.999,99 kn

Razdoblje provedbe projekta: 09/2020 – 12/2020

Kontakt osoba za više informacija: Dino Mileta, dino@uprise.hr

Fizičari koji su proveli istraživanje te izradili gore navedenu studiju su:

Doc. dr. sc. Dario Jukić, Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Doc. dr. sc Karlo Lelas, Tekstilno tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. sc. Hrvoje Buljan, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Sa strane Uprise d.o.o. partneri su bili: dr.sc. Dino Mileta i Zlatko Ofak

Više o fondovima EU saznajte na:
https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija